Ontbreken procesbesluit is fataal!

In de bestuursrechtelijke procespraktijk discussiëren we vaak over de belanghebbendheid van partijen. Immers, geen belanghebbende, dan geen beroepsrecht. Dat geldt uiteraard ook voor bestuursorganen. Voor hen geldt als belangrijke aanvullende eis dat door of namens het bestuursorgaan vóór afloop van de bezwaar- of (hoger) beroepstermijn is besloten dat het bestuursorgaan bezwaar maakt tegen een besluit of (hoger) beroep instelt tegen een besluit of uitspraak. De vraag of een rechtsgeldig procesbesluit is genomen, komt in de procespraktijk vaker niet dan wel

Meer»

11 juni 2020: Actualiteiten omgevingsrecht

Op 11 juni a.s. organiseren wij weer een bijeenkomst Actualiteiten Omgevingsrecht. Deze bijeenkomst zal worden gehouden als Webinar. Deelnemers die zich reeds hadden opgegeven krijgen hierover persoonlijk bericht. Wij praten u graag in een middag bij over alle belangrijke uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het afgelopen half jaar heeft gedaan op het gebied van het omgevingsrecht. We bespreken onder meer uitspraken over participatie, de Dienstenrichtlijn, de kruimelregeling uit de Wabo, het belanghebbende-begrip en de stikstofproblematiek.

Meer»

Namen ambtenaren openbaar?

Voor alle overheidsinformatie geldt dat dat in principe volledig openbaar is voor iedereen. Op dit uitgangspunt kan een uitzondering bestaan als er een ander zwaarwegender belang is om de informatie niet openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens waarvan bij openbaarmaking de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen (‘privacy’) in het geding is. Bij openbaarmaking van een document op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mogen die gegevens worden ‘weggelakt’. Gegevens waarbij de privacy in het geding is,

Meer»

Vindplaatsen tijgermug openbaar?

De zomervakantie in Nederland is nog in volle gang. Al valt het op dit moment wel mee met de tropische temperaturen die Nederland steeds vaker te verduren heeft. Eén van de gevolgen van die tropische temperaturen is een toename van exotische bezoekers naar ons kikkerland. Zo ook de tijgermug: onlangs gesignaleerd in Veenendaal. De Stichting “Platform Stop Invasieve Exoten” verzocht de Minister om onder meer de precieze vindplaats van deze tijgermuggen. Met een verzoek op grond van de Wet openbaarheid

Meer»

Binnen de tijd beslissen op bezwaar

“Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen”, zou Johan Cruijff zeggen en dat geldt even goed voor beslissingen op bezwaar. Als iemand het niet eens is met een besluit van de overheid, kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Hoe lang heeft een overheidsorgaan eigenlijk om op een bezwaar te beslissen?

Meer»