Wobstakels: laten inzien is geen horen

Onder Wob-verzoeken vallen vaak documenten die ook derden aangaan. Denk aan gespreksverslagen of overeenkomsten met de overheid of stukken over projecten of procedures waar de overheid bij is betrokken.

Als een bestuursorgaan van plan is om documenten openbaar te maken die derden aangaan, dan moeten die derden in principe door het bestuursorgaan vooraf in de gelegenheid worden gesteld over dat voorgenomen besluit te worden gehoord of om hun zienswijze te geven. Dat geldt in ieder geval als verwacht wordt dat derden tegen openbaarmaking bedenkingen hebben. Datzelfde geldt ook vóór het nemen van een (nieuw) besluit op bezwaar. Als in bezwaar wordt besloten meer documenten dan in het eerste besluit openbaar te maken, vergeet als bestuursorgaan dan niet om derden daartoe opnieuw in de gelegenheid te stellen!

Dat gaat niet altijd goed, zo blijkt uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:37). Toen het bestuursorgaan na bezwaar had besloten veel meer documenten openbaar te maken dan in het eerdere besluit, had het bestuursorgaan volstaan met de documenten voor die derden op, in dit geval, het provinciehuis ter inzage te leggen. Dat is volgens de Afdeling niet voldoende. Derden moeten op zijn minst worden gehoord of de gelegenheid krijgen voor een zienswijze. Dat horen moest in dit geval, na de zitting bij de Afdeling, alsnog. Wees hier dus niet alleen als bestuursorgaan, maar ook als derdebelanghebbende kien op.

Sluit Menu