Vandaag of morgen

Het omgevingsrecht is continu in beweging. Dat geldt voor de rechtspraak, maar ook de wetgever zit allesbehalve stil. Waar de praktijk goed en wel gewend is aan de ‘nieuwe’ Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, staat er al weer het nodige op stapel.

De belangrijkste grote wetswijzigingen die eraan komen, zijn de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet. U heeft daar ongetwijfeld over gehoord. Er worden overal in den lande bijeenkomsten georganiseerd over deze wetten en bovendien geven de (vak)bladen hier al veel aandacht aan. Maar wat is nu eigenlijk de stand van zaken? Gelden deze wetten al of gaat dat nog wel even duren?

De Wet natuurbescherming zal als eerste in werking treden. Dat gebeurt volgens deze wet op een bij koninklijk besluit te bepalen datum. Dat koninklijk besluit is er nog niet, maar vanuit het ministerie wordt gecommuniceerd dat we ervan uit moeten gaan dat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 in werking zal treden.

Na inwerkingtreding zal deze wet de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet vervangen. De Wet natuurbescherming heeft als doel om te komen tot één integrale en vereenvoudigde regeling van de natuurbescherming. Nu de Wet natuurbescherming wel betrekkelijk snel in werking zal treden, is het zaak om hiermee nu al rekening te houden bij de voorbereiding van projecten met mogelijke effecten op de natuur.

Meer nog dan naar de Wet natuurbescherming gaat op dit moment heel veel aandacht uit naar de Omgevingswet. Met deze wet – waar ook de Wet natuurbescherming uiteindelijk in op zal gaan – wil de wetgever de bestaande regels voor ruimtelijke projecten samenvoegen en vereenvoudigen. Dit onder het motto: “Eenvoudig Beter”.

Er is zoveel aandacht voor deze wet dat daardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat deze elk moment in werking zou kunnen treden. Dat geldt te meer nu de Omgevingswet ook al door de Tweede Kamer en Eerste Kamer is aangenomen. Echter, schijn bedriegt. Inmiddels wordt ervan uitgegaan dat de Omgevingswet (niet voor) het voorjaar van 2019 in werking zal treden. De Minister van I&M heeft dit op 25 mei 2016 aan de Tweede Kamer bericht.

Dat late moment van inwerkingtreding zou voor een buitenstaander tot verbazing kunnen leiden. De Omgevingswet is immers toch al aangenomen? Waarom moet het dan nog zo lang duren voordat deze wet geldt? Dat is echter minder verwonderlijk dan wellicht gedacht. Het ‘late’ moment van inwerkingtreding hangt nauw samen met de gekozen systematiek van de Omgevingswet.

De Omgevingswet zelf is een kaderwet die betrekkelijk weinig inhoudelijke normen kent. Die inhoudelijke normen worden vervolgens in uitvoeringsregelgeving (met name een aantal algemene maatregelen van bestuur) geformuleerd. Die uitvoeringsregeling is echter nog niet klaar. Datzelfde geldt voor de vereiste invoeringsregelgeving. En last but not least, ook de uitvoeringspraktijk is nog (lang) niet klaar voor de invoering van de Omgevingspraktijk.

Al met al is er nog veel werk aan de (omgevings)wetgevingswinkel en zal de praktijk het nog enige tijd vooral met de huidige omgevingswetgeving moeten doen. Wij zullen u tijdig informeren zodra er meer bekend is over de inhoud van de uitvoeringsregelgeving.

Sluit Menu